Zmiany w gronie udziałowców – jaki dokument potrzebny?

Dotychczas w powyższej kwestii występowały rozbieżności w doktrynie oraz niejednoznaczne było w tym zakresie stanowisko Sądu Najwyższego, które wynikało w znacznej mierze z odmiennego stanu prawnego na gruncie kodeksu handlowego i kodeksu spółek handlowych.
W doktrynie występowały dwa przeciwstawne poglądy o rodzaju dokumentów, których przedłożenia domagać może się sąd rejestrowy w przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian w zakresie wpisu obejmującego skład osobowy wspólników.

Powyższe prowadziło zdaniem przedstawicieli tego poglądu do stwierdzenia, że badanie prawdziwości wniosku ograniczone jest do przypadków, w których sąd rejestrowy poweźmie uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości danych objętych wnioskiem. Od powyższego w opinii przedstawicieli tego nurtu odróżnić należy sytuację kiedy dokonywany jest pierwszy wpis spółki do rejestru. Nie można jednak powyższego odnosić do wpisu zmian w rejestrze, dotyczących zmian w składzie osobowym spółki, ponieważ żaden przepis prawa nie nakłada na zarząd obowiązku przedłożenia umowy zbycia udziałów. W przekonaniu zwolenników tego poglądu brak wymagania przez przepisy obowiązującej kancelarii prawnej przedstawienia umowy zbycia udziałów wraz z wnioskiem o wpis zmiany danych wspólników, powoduje że czynności kontrolne sądu rejestrowego w odniesieniu do badania zgodności załączonych do wniosku dokumentów pod względem ich zgodności co do formy i treści z przepisami obsługi prawnej powinny zostać ograniczone wyłącznie do załączonej do wniosku listy wspólników.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.