Emigracja ludzi w odniesieniu do turystyki

Przez termin emigracja rozumie się, w ujęciu encyklopedycznym, wyjazd z ojczyzny do innego państwa w celu osiedlenia się tam na stałe lub na pewien czas, niezależnie od tego, czy ze względów ekonomicznych, czy politycznych. W literaturze przedmiotu spotyka się traktowanie terminów ?emigracja? i ?wychodźstwo? jako synonimów. Tę zamienność rozszerza się również o określenie ?uchodźstwo?, choć dotyczy ono raczej ucieczki w związku z zagrożeniem, szczególnie w przypadku najazdu i wojny lub prześladowań religijnych.

Emigracja może więc być dwojakiego rodzaju: dobrowolna lub przymusowa. Zjawisko to może dotyczyć każdego kraju i narodu, co sprzyja rozwojowi masowej turystyki etnicznej. Zjawisku diaspory towarzyszy proces kształtowania grup etnicznych, rozumianych jako grupa społeczna, którą charakteryzuje poczucie wspólnego pochodzenia i kultury oraz więź grupowa, najczęściej oparta na wspólnocie językowej i wspólnej, historycznie utrwalonej nazwie (np. polska, niemiecka czy włoska grupa etniczna w USA). Wolno przypuszczać, że dla siły motywacji turystycznej grup etnicznych istotny jest charakter ich źródła.

Spotyka się opinię, iż grupy etniczne znajdujące się na obczyźnie w wyniku zmiany granic są mniej podatne na procesy asymilacyjne niż grupy powstałe w wyniku emigracji, wykorzystujące hotele. Cechą charakterystyczną tych pierwszych grup jest to, że przynajmniej W fazie początkowej zachowują We względnie nie zmienionej postaci swoją strukturę społeczną i kulturę oraz bezpośredni związek z zamieszkiwanym terytorium. Subiektywna identyfikacja narodowa ma z reguły dość trwały charakter. Natomiast jeżeli chodzi o grupy etniczne ukształtowane W wyniku procesu emigracyjnego, to ich struktura społeczna została wtórnie rozwinięta W kraju osiedlenia. Chociaż jej wzór został Wyniesiony z kraju pochodzenia, to jednak od początku stanowiła ona układ pod wieloma względami odmienny. Tego rodzaju grupy są bardzo podatne na procesy asymilacji.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Dodaj komentarz